Privacybeleid “The Flintstones SDC”

 

“The Flintstones SDC” is geen vereniging en wordt door Erik en Martha Pluylaar geleid. Dit privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens “The Flintstones” verwerkt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt, e.e.a. volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van de Europese Unie.

Als deelnemer van “The Flintstones” geeft men uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens volgens dit privacybeleid te verwerken. Deze toestemming wordt bij aanvang gevraagd en stilzwijgend verlengd, maar kan te allen tijde (deels) worden ingetrokken door de deelnemer. Het is van belang dit privacybeleid goed door te lezen en een kopie hiervan voor eigen archief te bewaren.

 

1. Verantwoordelijk

De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt door Erik en/of Martha Pluylaar als leiding van “The Flintstones SDC”, te bereiken via onderstaande e-mailadressen:

sdc @ flintstones . tk, erik @ flintstones . tk

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1     Van wie “The Flintstones” (mogelijk) persoonsgegevens vraagt, is als je:

a)     deel wilt nemen aan een (extra) activiteit;

b)     producten of diensten levert;

c)     op andere wijze contact met ons opneemt.

 

2.2     Welke persoonsgegevens door “The Flintstones” (mogelijk) gebruikt worden, zijn:

a)     voor- en achternaam

b)     adresgegevens

c)     man/vrouw (aanhef)

d)     geboortedatum

e)     telefoonnummer

f)      e-mailadres

g)     IBAN

h)     beeldmateriaal (video)

 

2.3     De doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens gebruikt worden, zijn :

a)     Voor het organiseren van de activiteiten en contact over de deelname, voor de verstrekking van door jou gevraagde informatie en voor het afhandelen van door jou verstrekte informatie, gebruikt “The Flintstones” je naam, aanhef, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

b)     Voor het innen van deelnemersgeld, vergoeden van gedeclareerde bedragen en voldoen van rekeningen gebruikt “The Flintstones” je naam en IBAN.

c)     Voor de communicatie over bijzondere (dans)activiteiten bij “The Flintstones” of verwante organisaties gebruikt “The Flintstones” je naam, adres en e-mailadres.

d)     Voor het eventueel sturen van verjaardagskaarten en andere persoonlijke attenties gebruikt “The Flintstones” je naam, aanhef, adres en geboortedatum.

 

E-mailberichten:

“The Flintstones” gebruikt je naam en e-mailadres om je haar nieuwsbrief en informatie over andere (dans)activiteiten toe te sturen, alleen wanneer je op het inschrijfformulier of persoonlijk hebt aangegeven deze e-mails te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via  sdc@flintstones.tk .

3. Verstrekking van informatie aan derden  

“The Flintstones” verstrekt jaarlijks een deelnemerslijst met daarop naam en woonplaats aan de “Nederlandse Vereniging van Square Dansers” t.b.v. de verzekering en statistieken. Verder worden de persoonsgegevens die “The Flintstones” van je heeft, niet met derden gedeeld. Echter, “The Flintstones” zou in een enkel geval hiertoe wettelijk verplicht kunnen worden bijv. door de belastingdienst of de verzekeringsmaatschappij.

 

4. Bewaartermijn

4.1           “The Flintstones” verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname en tot maximaal twee jaar na afloop van deze deelname. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.2           Uitzondering 1: die gegevens die “The Flintstones” op grond van de wet (m.n. belastingwetgeving) verplicht is langer te bewaren. In dat geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4.3           Uitzondering 2: voor historische en statistische doeleinden plaatst “The Flintstones” beperkte persoonsgegevens in een archief. Denk daarbij aan het gebruik voor het organiseren van een reünie.

4.4           Bij opheffing van “The Flintstones” worden alle onder 4.3 genoemde gegevens vernietigd.

 

5. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “The Flintstones” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

Online bestanden:

De “The Flintstones”-deelnemerslijsten worden niet op de website geplaatst. Deze zijn enkel via de beveiligde computer van de leiding te raadplegen.

Beeldmateriaal zou via social-media beschikbaar kunnen zijn, maar dan enkel na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar en geportretteerde personen van dit materiaal.

 

6. Inzagerecht, wijziging en bezwaar

Je kunt contact opnemen met “The Flintstones” via sdc@flintstones.tk voor:

a)    meer informatie over de wijze waarop “The Flintstones” persoonsgegevens verwerkt;

b)    vragen naar aanleiding van dit privacybeleid;

c)    inzage in de persoonsgegevens die “The Flintstones” met betrekking tot jou verwerkt;

d)    wijziging van de persoonsgegevens die “The Flintstones” met betrekking tot jou verwerkt;

e)    bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door “The Flintstones”.

 

7. Lek in de beveiliging

Wanneer er ondanks de door “The Flintstones” getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld conform de Notitie Datalekken.

 

8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden in ieder geval op

 www.flintstones.tk bekend gemaakt.

Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.